Ročné hodnotenie vnútorného systému agentúry

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej „agentúra“) v súlade s čl. 8 predpisu 1/2022 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vykonáva ročné vyhodnotenie vlastného vnútorného systému.