Záznamy z konferencie

Aktuality TOP

Záznamy z podujatia sú k dispozícii odbornej verejnosti a majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry.

K jednotlivým záznamom a PDF prezentáciám sa dostanete po kliknutí na príslušný odkaz v programe uvedenom nižšie.

Program


23. 9. 2020, streda


9.00
Otvorenie konferencie
10.15 – 10.30
Prestávka
12.30 – 13.30
Prestávka
13.30 – 15.30
Blok: študijné programy
Uvedenie štandardov pre študijný program – Martina Džubáková | PDF prezentácia, Andrej Piovarči | PDF prezentácia
Kvalifikačný rámec EHEA a implikácie na študijné programy – Robert Redhammer | PDF prezentácia
15.30 – 16.30

24. 9. 2020, štvrtok


10.00 – 11.00
Blok: metodika vyhodnocovania a akreditačné postupy
Proces posudzovania a akreditácií – Andrej Piovarči | PDF prezentácia
Metodika na vyhodnocovanie štandardov – Martina Džubáková | PDF prezentácia
Podkladová dokumentácia k žiadosti o akreditáciu – Martina Džubáková | PDF prezentácia
11.00 – 12.00
12:00 – 13.00
Prestávka
13.00 – 14.00
Blok: habilitačné konanie a inauguračné konanie
Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie – René Matlovič | PDF prezentácia
14.00 – 14.50
15.00 – 16.00
16.00
Záver