Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupnila dňa 13. 2. 2024 na verejné pripomienkovanie návrh zmien Štandardov pre študijný program a zmien Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.

Aktuality TOP

Písomné pripomienky k návrhom je možné predkladať agentúre do 18. 3. 2024 na e-mailovú adresu pripomienky@saavs.sk.