Reakcia na výzvu ESU a ŠRVŠ

Aktuality TOP

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prijala na svojom zasadnutí dňa 25. 1. 2024 nasledovné stanovisko:

Európska únia študentov a Študentská rada vysokých škôl vyzvali Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) aby zistila, do akej miery Univerzita Komenského v Bratislave dodržiava štandardy kvality stanovené slovenskou legislatívou vo vzťahu k nediskriminácii a preskúmavaniu sťažností, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

Agentúra v tomto období realizuje na Univerzite Komenského v Bratislave posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém. Ide o komplexný proces, ktorého priebeh je určený národnou legislatívou a vnútornými predpismi agentúry, ktoré vychádzajú zo Štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Do procesu posudzovania sú zapojení aj študenti s medzinárodnými skúsenosťami v externom zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Výsledky posúdenia a hodnotenie plnenia jednotlivých štandardov budú zverejnené až po ukončení celého procesu. Dovtedy nebude agentúra verejne komunikovať žiadne parciálne zistenia a hodnotiace úsudky, ktoré súvisia s predmetným posudzovaním.